категорії: блоґ-запис

Статут ТОВ "Трипільське Коло"

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Трипільське коло»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трипільське коло» (надалі

іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про господарські товариства», «Про власність», і «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного в Україні законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
 2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торгівельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.
 3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.
 4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.
 5. Засновниками Товариства є:

Громадяни України

1.5.1. Тарнай Володимир Андрійович, паспорт серії № ВР 146551, виданий Ужгородським РВ УМВС України в Закарпатській області 7.04.2004 року. Ідентифікаційний номер 3204920010

1.5.2. Самчук Галина Миколаївна, паспорт серії № МЕ 265431, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській області 11.03.2003 року. Ідентифікаційний номер 3163604166

1.5.3. Іванов Олександр Вікторович паспорт серії № АН 320379, виданий Довгинцівським  РВ Криворізський МУ УМВС України в Дніпропетровській області 1.04.2005 року. Ідентифікаційний номер 3253616279

1.5.4. Журавчак Олександр Петрович паспорт серії № КА 011080, виданий Дрогобицьким  МВ УМВС України в Львівській області 14.07.1995 року. Ідентифікаційний номер 2889304796

1.5.5 Лещенко Наталія Михайлівна паспорт серії № СМ 367081, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області 8.11.2001 року.  Ідентифікаційний номер 3123310041

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1 Повне найменування Товариства

2.1.1. Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трипільське коло»

2.1.2 Російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «Трипольский круг»

2.1.3 Англійською мовою: Limited company «Trypillian Circle»

2.2 Скорочене найменування Товариства українською мовою: ТОВ «Трипільське коло»

2.2.1. Російською мовою: ООО «Трипольский круг»

2.2.2. Англійською мовою: Ltd. «Trypillian Circle»

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

 1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
 2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
 3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників.
 4. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язання Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.
 5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

 

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення  виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Предметом діяльності Товариства є (перелік примірний):
 • організація та проведення фестивалів, концертів, театральних та інших видовищних заходів.
 • організація аукціонів, виставок, лотерей;
 • організацією відпочинку та розваг, корпоративних заходів та конференцій
 • кейтерінг, послуги ведучих, акторів, творчих колективів, та зірок естради
 • поліграфічні послуги
 • роздрібна торгівля та торгівля сувенірною продукцією
 • розробка і проведення рекламних кампаній
 • розробка і дизайн сувенірної продукції
 • посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі
 • діяльність готелів та ресторанів
 • надання послуг з діяльності водного транспорту
 • діяльність у сфері інформатизації
 • послуги з оброблення даних
 • надання консультацій з управління діяльності та управління, дослідження ринку, наймання та підбір персоналу, рекламну, охоронну діяльність, секретарські послуги, фотографування, прибирання виробничих та житлових приміщень, пакування та інші послуги.
 •  діяльність у сфері освіти
 • виготовлення, розповсюдження та демонстрація фільмів
 • видавнича діяльність
 • надання послуг з виготовлення аудіовізуальної реклами
 • розміщення реклами в ЗМІ
 • надання послуг з продажу, монтажу звукового та сценічного обладнання
 • надання послуг з монтажу та оренди проекторів та спеціалізованих екранів
 • розробка промо-турів та передвиборчих кампаній
 • екскурсійна діяльність;
 • консалтинг;
 • оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
 • організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
 • організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні внутрішній туризм);
 • послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
 • послуги у сфері громадського харчування;
 • представницькі, агентські та посередницькі послуги;
 • фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.
 • продюсування музичних колективів
 • продакшн, мастерінг, звукозапис
 • послуги з розробки сайтів, наповнення та технічного супроводу
 • інтернет маркетинг
 • транспортні послуги

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

 1. Учасники Товариства мають право:
 1. Брати участь в управлінні справами Товариства.
 2. Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів.
 3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.
 4. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
 5. Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги, що виробляються Товариством.
 6. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів.
 7. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.
 8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.
 9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.
 10. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні законодавством.
 1. Учасники Товариства зобов'язані:
 1. Додержуватися установчого документа Товариства (цього Статуту), виконувати рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління Товариства
 2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.
 3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 4. Сприяти Товариству в його діяльності.
 5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що передбачені цим Статутом.
 6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.
 7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

5.3. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

 1. Від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та і відповідачем в суді, господарському й третейському суді, здійснювати інші І дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству.
 2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.
 3. Страхувати власне майно.
 4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди,і обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.
 5. Створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.
 6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством;
 7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації, діяльності фірм, тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.
 8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, у тому числі І іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів та інших поговорів з оплатою праці за домовленістю сторін.
 9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних і та фізичних осіб як українських, так і іноземних.
 10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і : побутового призначення для Учасників і працівників Товариства.
 11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.
 12. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.
 13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції.
 14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб в встановленому законодавством України порядку.
 15. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в порядку, перед­баченому законодавством.
 16. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.
  1.  Товариство зобов'язане:
 1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливі впливів.
 2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо: захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.
 3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

 1. Для забезпечення діяльності Товариства, Учасники вносять свої внески до Статутного капіталу Товариства коштами, майном або в іншій, погодженій Загальними зборами Учасників, формі.
 2. Статутний капітал Товариства дорівнює (п'ятнадцять тисяч гривень) гривень.
 3. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається таким чином:
  1. Тарнай Володимир Андрійович (три тисячі) гривень, що відповідає 20% Статутного капіталу Товариства;
  2. Самчук Галина Миколаївна (три тисячі) гривень, що відповідає 20% Статутного капіталу Товариства;
  3. Іванов Олександр Вікторович (три тисячі) гривень, що відповідає 20% Статутного капіталу Товариства;
  4. Журавчак Олесь Петрович (три тисячі) гривень, що відповідає 20% Статутного капіталу Товариства;
  5. Лещенко Наталія Михайлівна (три тисячі) гривень, що відповідає 20% Статутного капіталу Товариства;       
 4. Порядок внесення Учасниками вкладів:

6.4.1 До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні сплатити не менше ніж 50 % суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилась несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо Учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю сум; своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу;

6.4.2. Внесення новим учасником вкладу в статутний фонд регулюється рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

 1. Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам, Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини Учасника, який її відступив, пропорційно до розмірів їх часток у Статутному капітал Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.
 2. Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати лише у тій частині, в якій її сплачено.
 3. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід; до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.
 4. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.
 5. Реєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.
 6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.
 7. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється у статуті та у чинному в Україні законодавстві.

 

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

 1. Товариство, має право створити Резервний фонд, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Загальними зборами Учасників.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

 1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.
 2. Виплата частки прибутку проводиться чотири рази на рік за підсумками календарного кварталу.
 3. Відповідні виплати сплачуються протягом одного кварталу, який йде після звітного кварталу.
 4. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками, або готівкою, через касу підприємства.
 5. Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних зборів Учасників.
 6. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок фондів підприємства.

 

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (надалі іменуються «Збори Учасників»), які обирають Голову Зборів Товариства та Секретаря Зборів Товариства. Головою Зборів Товариства може бути тільки працівник Учасника Товариства.

 1. Проведення зборів.
 1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за сім  днів до скликання Зборів Учасників.
 2. Будь-хто з Учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 3 дні до початку зборів.

Не пізніше як за 3дні до скликання зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

 1. Учасники зборів, які беруть участь в зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.
 1. Компетенція Зборів Учасників Товариства.
 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.
 2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу.
 3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.
 4. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.
 5. Призначення та звільнення Директора Товариства.
 6. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку та збитків Товариства і визначення строку та порядку виплати частки прибутку.
 7. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Товариства затвердження положень про них.
 8. Винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства.
 9. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв.
 10. Виключення Учасника з Товариства.
 11. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.
 12. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.
 13. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначенні ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
 1. Прийняття рішення Зборами Учасників.
 1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності 80 % голосів.

Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

 1. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності 80 % загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
 2. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.
 3. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом — на один відсоток Статутного капіталу припадає один голос.
 4. Учасник може передати свої повноваження представнику.
 5. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства має право передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі відповідної довіреності, або усного повідомлення під час зборів про це.

 1. Скликання Зборів Учасників.
 1. Збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік.
 2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення Статутного капіталу Головою Товариства скликаються позачергові Збори Учасників.
 3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності 20 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства, якщо протягом 5 днів і Голова Зборів Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників Товариства дотримуючись .
 1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.
 1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.
 2. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень.
 3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників.
 4. Директор має право:
 • без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
 • затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • приймати та звільняти працівників;
 • вчиняти правочини, що не перевищують тридцять тисяч грн. з одним контрагентом за один день, та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;
 • вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами Учасників.
 1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх числа в кількості не менше двох осіб строком на 1 рік. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.
  1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.
  2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.
  3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
  4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати від Голови Зборів Товариства скликання позачергових Зборів Учасників Товариства.

10. ВСТУП ТА ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

 1. Порядок вступу Учасника до Товариства.

10.1.1 Прийом нових учасників в Товариство можливе за згоди 80% учасників Товариства, та затверджений на Загальних Зборах Товариства.

10.1.2 Внесення новим учасником вкладу в статутний фонд проводиться відповідно до розділу 6 Статуту Товариства, якщо інше не затверджено Загальними Зборами Товариства.

 1. Порядок виходу Учасника з Товариства
  1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство по свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.
  2. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.
  3. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.
  4. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці Учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються Загальними Зборами Товариства та чинним в Україні законодавством.

 

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1.   Для досягнення статутної мети Товариство:

 1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них усі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.
 2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.
 3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
 4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
 5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
 6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються надаються чи виконуються Товариством.
 7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

 

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами та організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
 2. Товариство має право здійснювати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
 3. Товариство у визначеному порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.
 4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
 5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

 1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.
 2. У разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.
 2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При  реорганізації Товариства відбувається перехід усієї сукупності прав та обов'язків, що належать Товариству, до його правонаступників.
 3. Ліквідація Товариства проводиться в таких випадках:
 4. За рішенням Зборів Учасників.
 5. У випадку визнання Товариства банкрутом.
 6. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
 7. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду чи господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
 8. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу його майна, при ліквідації включно, після розрахунків з оплати праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.
 9. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
 10. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15. ІНШІ ПИТАННЯ

 1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним в Україні законодавством.

15.2   Зміни до цього Статуту вносяться Загальними зборами Товариства шляхом підписання відповідного розпорядження, затвердженого Загальними зборами за підписом Голови Зборів Учасників.

 

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ

 

Тарнай В.А.  ___________________________

 

 

Самчук Г.М.___________________________

 

 

Іванов О.В. ____________________________

 

 

Журавчак О.П. ________________________

 

 

Лещенко Н. М. ________________________